Архів новин

Пон
Втр
Срд
Чтв
Птн
Суб
Нед
1
30
31
 
Липень 2018
 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 11.07.2018 № 20187111201 | Газета 7 Днів

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 11.07.2018 № 20187111201

12.07.2018 10:34
Переглядів:89

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ 05517742 

1. Інформація про суб’єкта господарювання: м. Рівне, вул. Лермонтова, 6; тел. (0362) 63-42-43.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 1.

«Реконструкція шлюзу-регулятора на мостовому переході в районі вул. Набережної (кафе “Венеція”) в місті Рівному, в тому числі проектні роботи». Роботи пов’язані з реконструкцією шлюзу-регулятора, в тому числі розчищення від намулу ділянки русла річки Устя в районі шлюзу-регулятора земснарядом з тимчасовим розміщенням пульпи на ділянці, прилеглій до річки, з подальшим вивезенням на територію експлуатуючої організації. Роботи з розчищення русла від намулу є необхідною умовою для виконання робіт по самому шлюзу-регулятору. Ділянка русла річки, на якій проводиться розчищення, закріплення залізобетонними плитами. Розчищенню підлягає намул, який акумулювався на дні русла за період експлуатації споруди. Рослинний шар ділянки для складування пульпи перед виконанням робіт знімається, а після завершення проводиться рекультивація. 

Технічних альтернатив немає.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

м. Рівне, вул. Набережна, прибережна захисна смуга річки Устя в районі шлюзу-регулятора

Територіальної альтернативи немає.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Приведення шлюзу-регулятора в робочий стан дасть можливість здійснювати регулювання рівня води у верхньому б’єфі (в річці вище за течією), що дасть можливість оздоровити річку.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Об’єм підчистки становить 570 м3 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно з чинними нормативними документами. Шлюз-регулятор розташований в адміністративних межах м. Рівне Рівненської обл., тому територіальна альтернатива не доцільна. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1 

Еколого-інженерна підготовка передбачає:

- технічне обстеження шлюзу-регулятора;

- інженерно-топографічне вишукування;

- коригування проектно-кошторисної документації;

- розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище;

- доставку на об’єкт необхідних машин та механізмів.

До заходів захисту території при реконструкції шлюзу-регулятора належить:

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

У ході проведення будівельних робіт здійснюватиметься вплив на атмосферне повітря у вигляді викидів забруднюючих речовин від будівельної техніки.

Запроектовані заходи передбачають роботу з водою та грунтом.

Негативний вплив на грунт спричинятиметься під час проведення розчисних робіт:

- при виконанні робіт грунтовий покрив ущільнюється при проходженні будівельної техніки;

- у місцях складування грунту, гідровідвалах.

У період розчистки річки шуми та вібрації працюючих вузлів, машин та механізмів порушать звичні умови відпочинку. Відчутним буде вплив і для орнітофауни.

Проектовані заходи не зумовлюють змін стану природних компонентів та умов життєдіяльності.

Джерел можливого впливу на довкілля щодо технічної альтернативи немає.

Джерел можливого впливу на довкілля щодо територіальної альтернативи немає. 

9. Належність планованої діяльності до 1 чи 2-ї категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Проведення робіт з розчищення і русла річки належить до 2-ї категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно до п. 10 частини 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року. Зокрема, впливу робіт на грунт, поверхневі води, флору і фауну території, де плануються роботи з реконструкції шлюзу-регулятора.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного в пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному в пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обгрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року). Документ дозвільного характеру органу державної влади про провадження планової діяльності, 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, або тел.(0362) 62-03-64; e-mail infoecorivne@gov.ua. 

Контактна особа Захарчук В.

7d.rv.ua дозволяє безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на сайті “7 днів” за умови гіперпосилання та згадки першоджерела.

Реклама

Loading...

Додати новий коментар

Filtered HTML

  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсилкам спаму.
2 + 12 =
More information?

Опитування

Який спосіб ви вважаєте найкращим для управління багатоквартирним будинком?